ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний төрөл, нэр

Үйлчилгээний хураамж  

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Төрсний бүртгэл

 

Гэрлэлтийн бүртгэл

 

Буцах үнэмлэх олгох

 

УБЕГ-аас иргэний бүртгэлтэй холбоотой лавлагаа, тодорхойлолт гаргуулж өгөх

 

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ

Нотариат /ерөнхий/

 

Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх

 

Итгэмжлэл гэрчлэх

 

Төрөөс олгож буй бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

 

Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг  гэрчлэх

 

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

 

Гурав. Консулын үйлчилгээ

АНУ-д оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт гаргах

 

Олон улсын аялал хийх
насанд хүрээгүй хүүхдийг бусдад өгч явуулах итгэмжилсэн захидал олгох

 

Консулын тойргийн мужуудад үйлдэгдсэн баримт бичигт консулын баталгаа гаргах